تـماس

 


دفتر مرکزی ایران :
تهران ، بلوار اشرفی اصفهانی ، برج نگین رضا ، طبقه دوم 

تلفن واحد فروش :

          109 34 440  021
          556 32 440  021
          195 31 440  021
          372 59 440  021
          938 65 440  021
          715 93 440  021
          913 96 440  021
          286 85 440  021       
          414 30 440  021
          415 30 440  021
          760 74 440  021
          856 22 440  021
          691 95 440  021
          714 79 440  021

تلفن مستقیم واحد بازرگانی و امور نمایندگان :

          4894 403 0912 

تلفن مستقیم مدیریت  : 

          1533 112 0912  

فکس :  127 33 440  021

تلفن دفتر اروپا :

       81 69 068 65 0031

سایت رسمی : www.david-jones.asia

ایمیل : sell@david-jones.asia

 
 
: IRAN Central OFFICE
   Negin reza Tower.str ashrafi esfahani-Tehran   iran

:Tel
109 34 440 21  98+             
556 32 440 21  98+             
          195 31 440 21  98+             
938 65 440 21  98+             
          715 93 440 21  98+             
          913 96 440 21  98+             
286 85 440 21  98+             
414 30 440 21  98+             
415 30 440 21  98+             
          760 74 440 21  98+             
          856 22 440 21  98+             
372 59 440 21  98+             
        691 95 440 21  98+             
          714 79 440 21  98+             

        Fax :     +98 21 440 33 127

: Europe Central Office
 
81 69 068 65 31+             

  web sait :www.david-jones.asia

 Email: sell@david-jones.asia 

نام
ایمیل
تلفن
موضوع